Home > 심사일정조회 > 심사일정조회

검색
시도협회별 연락처 관리
번호 지역 심사명 심사일자 심사장소 접수일자
25958 강원 2019.06.29 원주치악체육관 2019.06.12 ~2019.06.19
26009 강원 2019.06.23 춘천호반체육관 2019.06.04 ~2019.06.11
25956 강원 2019.06.22 삼척실내체육관 2019.06.04 ~2019.06.11
25952 대전 2019.06.15 한밭체육관 2019.05.19 ~2019.05.22
26015 국방부 육군제3군사령부 2019.06.03 3야전군 예하 2019.04.21 ~2019.04.30
25891 국기원 2019.06.01 국기원 2019.04.01 ~2019.05.14
25910 국기원 2019.06.01 국기원 2019.05.07 ~2019.05.09
25912 국기원 2019.06.01 국기원 2019.05.01 ~2019.05.03
25913 국기원 2019.06.01 국기원 2019.05.03 ~2019.05.08
25922 국기원 2019.06.01 국기원 2019.04.30 ~2019.05.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10